Esita päring

Privaatsustingimused

Makiki OÜ (14546702) töötleb isikuandmeid Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide alusel (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679) tema poolt pakutavate teenuste osutamise ja teenuste osutamisest tulenevate muude olukordade lahendamise eesmärgil.

Andmete vastutav töötleja on Makiki OÜ (14546702) aadressiga Tartu maakond, Tartu linn, Alevi 3a, 50107.

Edastades Makiki OÜ`le enda andmeid lepingu sõlmimiseks, pakutavate teenuste kasutamiseks eeldame, et isik on tutvunud Baltic Parking OÜ privaatsuspoliitika põhimõtetega.

Isikuandmeid töödeldakse õiguslikel alusetel kliendi ja Makiki OÜ vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, Makiki OÜ õigustatud huvi olemasolul või kooskõlas isikult andmete töötlemiseks saadud nõusolekuga.

Töötleme isikuandmeid Privaatsuspoliitika põhimõtete kohasel viisil ja üksnes eesmärgil milleks andmed on kogutud ning eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses.

Isikuandmete töötlemisel austatakse privaatsust ja juhindudes kehtestatud andmete töötlemise reeglitest rakendatakse vajalikke turvameetmeid, et tagada andmete kaitstus ja konfidentsiaalsus.

Makiki OÜ säilitab isikuandmeid isiku tuvastamist võimaldaval kujul vaid niikaua kui on vajalik nende kasutamise eesmärgi saavutamiseks või õigusaktis ettenähtud tähtajani. 

Isikul on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on Makiki OÜ kasutuses, nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, ülekandmist mõnele muule andmetöötlejale ning esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes. Selleks tuleb pööduda digitaalselt allkirjastatud taotlusega Makiki OÜ poole aadressil kaarel@nordestmoobel.ee

Makiki OÜ võib keelduda isikuandmete otse ülekandmisest mõnele muule andmetöötlejale kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Makiki OÜ hinnangul turvaline.

Seadusest tulenevalt võib Makiki OÜ vajadusel anda oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks ja/või võlanõudmiseks andmete kasutamise õiguse oma koostööpartneritest volitatud töötlejatele (inkassoettevõtted, lepingulised esindajad, arveldus-, maksehäire- ja muid teenuseid osutavad isikud), kellel on õigus kasutada andmeid üksnes Makiki OÜ poolt määratud konkreetse toimingu tegemiseks ning selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel.

Isikul on õigus oma privaatsusõiguste kaitseks pöörduda Makiki OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.